Besiktning

När du köper en bostad utvecklad av Serneke Bostad kan du vara trygg med att vi har gjort allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt innan du flyttar in.

Att bygga ett hus är en komplicerad process och för att säkerställa att slutresultatet är som parterna avtalats så besiktigar vi husen noggrant innan de lämnas över till dig och föreningen. Besiktningen av en bostadsrätt är uppdelad i flera steg och alla steg syftar till målet att lämna över en felfri bostad till dig! Här kan du läsa om stegen:

Försyn

Att genomföra en försyn kan vara en bra strategi för att minimera risken för problem vid slutbesiktning, eftersom man i förväg kan upptäcka och åtgärda eventuella brister.

Förbesiktning

Under förbesiktningen kan besiktningsmannen göra en noggrann undersökning av byggprojektet och dokumentera eventuella anmärkningar eller brister. Genom att upptäcka dessa problem i förväg kan man vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda dem innan det är dags för slutbesiktning.

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i din nya bostad genomförs en viktig process som kallas slutbesiktning. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om huset är utfört i enlighet med avtalet mellan bostadsrättsföreningen och byggherren, samt att den följer alla gällande regler och byggnormer. Genom denna process kan du känna dig trygg med att din nya bostad är i gott skick och uppfyller de krav som ställts.

Eventuella fel som noterats vid slutbesiktningen ska åtgärdas så snart som möjligt, och senast inom två månader.

Efterbesiktning

Det är viktigt att alla fel och brister som upptäckts vid slutbesiktningen åtgärdas så snart som möjligt. Men ibland kan det krävas en efterbesiktning för att säkerställa att de åtgärdade felen har åtgärdats på rätt sätt. Dessa efterbesiktningar görs av en opartisk besiktningsman för att se till att allt är utfört enligt gällande krav och att det inte finns några kvarstående fel.

Det är också viktigt att påpeka att besiktningspunkterna måste åtgärdas innan du får dina nycklar till din nya bostad. Om vissa fel eller brister är säsongsberoende och inte kan åtgärdas omedelbart, så kommer dessa att hanteras så snart som möjligt.

För att undvika förseningar och eventuella problem rekommenderas det att alla fel och brister åtgärdas så snabbt som möjligt och att man följer besiktningsmannens rekommendationer och råd.

Fel som upptäckts efter tillträde

Vid en slutbesiktning kan det vara svårt att upptäcka vissa fel och brister i en nybyggd bostad. Till exempel kan det vara svårt att märka om ett fönster är svårt att stänga när det är varmt ute, eller om det drar från en dörr under vintern. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella fel och brister efter att man har flyttat in i bostaden.

Om du upptäcker akuta fel eller brister som inte noterats vid slutbesiktningen och som inte kan vänta tills garantibesiktningen, bör du anmäla dem omedelbart. Detta kommer att leda till en bedömning av vad som kräver omedelbar åtgärd och vad som kan vänta till garantibesiktningen.

Det är viktigt att notera att fel och skador som uppstår på grund av felaktig skötsel och användning inte kommer att åtgärdas. Därför är det viktigt att noggrant läsa och följa drift- och skötselinstruktionerna för din bostad för att undvika onödiga skador och fel. Detta kommer också att bidra till att din bostad förblir i bästa möjliga skick under en längre tid.

Garantibesiktning

Efter att en bostad har genomgått en godkänd slutbesiktning, genomförs vanligtvis en garantibesiktning två år senare, också känd som ”2-årsbesiktning”. Vid denna besiktning kontrollerar man om det har uppstått några nya fel eller brister på material eller utfört arbete som omfattas av garantin.

Garantibesiktningen utförs av en oberoende besiktningsman, tillsammans med en representant från styrelsen och bostadsrättsinnehavaren. Syftet med denna besiktning är att identifiera eventuella problem som kan ha uppstått under de första två åren efter att bostaden har byggts eller renoverats.

Exempel på fel och brister som kan omfattas av garantibesiktningen är sprickor på grund av sättningar i väggar och tak, dörrar som tar i trösklar eller golv som har sjunkit eller sviktat. Det är viktigt att notera att eventuella förändringar som bostadsrättsinnehavaren själv har gjort, såsom att måla om eller ändra på fast inredning, inte omfattas av garantin.

Vid garantibesiktningen avgör den oberoende besiktningsmannen vad som omfattas av garantin och vem som är ansvarig för eventuella åtgärder som behöver utföras. Det är viktigt att notera att garantibesiktningen endast täcker de fel och brister som omfattas av garantin, vilket innebär att skador som uppstår på grund av felaktig användning eller bristande underhåll inte omfattas.

Garantitid

När du väljer att anlita Serneke för att bygga eller renovera din bostad, kan du vara säker på att du har en 5-årig entreprenadgaranti från godkänd slutbesiktning. Under garantitiden åtgärdar vi eventuella funktionsfel, så kallade ursprungliga fel, som uppstår på grund av fel i material eller utförande.

Det är dock viktigt att notera att garantin inte täcker normalt slitage, bristande underhåll, felaktig skötsel eller skador som du själv orsakar på bostaden. Om det uppstår funktionsfel under tiden från garantibesiktningen fram till garantitidens utgång, kan du fortfarande anmäla det till oss för åtgärd. Men om problemet är relaterat till materialfel, såsom stötmärken eller kärvande fönsterhandtag, som inte upptäcktes vid slutbesiktningen, kommer vi inte att åtgärda det. Detta kan bero på bristande underhåll, till exempel att fönster och dörrar inte har smörjts på ett korrekt sätt.

Således är det viktigt att du själv ansvarar för att sköta om din bostad på ett korrekt sätt, och att du läser igenom drift- och skötselinstruktionerna noga. På så sätt kan du undvika eventuella skador eller fel som kan uppstå på grund av bristande underhåll och felaktig skötsel.

Ansvarstid

Efter garantitiden på 5 år gäller ansvarstiden, vilket innebär att eventuella fel som upptäcks mellan 5 och 10 år efter godkänd slutbesiktning kan åtgärdas om det kan bevisas att felet redan fanns vid byggnationen. Det är viktigt att notera att det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att bevisa att felet förelåg vid byggnationen under ansvarstiden. Det kan innebära att man behöver anlita en oberoende besiktningsman eller annan expert för att utreda felet och fastställa om det omfattas av ansvarstiden eller inte.